Årsmötet 2020 – Sammanfattning

Jill Lundström hälsade samtliga närvarande välkomna och alla ombads skriva på närvarolistan vilken bifogas protokollet. 37 personer deltog i mötet. Kallelse till mötet är publicerad på klubbens hemsida, via mail samt på sociala media. På frågan om mötets behöriga utlysande svarade mötesdeltagarna enhälligt ja. Mötesordförande var Jill Lundström och mötessekreterare var Mats Hägg. Verksamhetsberättelsen, som delats ut på mötet, gicks igen och diskuterades, varefter mötet, efter smärre faktajustering av sportsliga resultat, enhälligt beslöt att godkänna berättelsen.

Mötet gick igenom resultat och balansräkning avseende 2019 med möjlighet för mötesdeltagarna att ställa frågor. Mötet godkände enhälligt resultat och balansräkningen. Revisorn Johan Vallin läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning av klubben, för den tid som revisionen omfattar. Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning under den tid revisionen omfattar.

Mötet beslöt efter diskussion att medlemsavgifterna för 2021 skall vara 100 SEK för alla aktiva spelare.

Därtill kommer en tävlings- och träningsavgift för aktiva spelare enligt följande –

 

Aktiva – Tävlings- träningsavgift/termin

 • Spelande födda 2001 och tidigare                                              1 400 SEK
 • Spelande födda 2002 och senare                                                 900 SEK

Icke aktiva – medlemsavgift

 • Stödmedlemmar                                                                               200 SEK
 • Oldboys, ej seniorseriespel                                                              500 SEK
 • Familjemedlemskap – alla icke spelande i en familj               700 SEK
 • Livstids medlemskap – icke spelande                                       2500 SEK

.Studerande och arbetssökande betalar träningsavgift såsom födda 2002 och senare. Årsmötet beslöt att detta också ska gälla under innevarande år, 2020. Årsmötet beslöt att delbetalning halvårs vb träningsavgift ska vara möjligt.

Val:

 • Mötet valde Jill Lundström som ordförande under en tid av en tid av 2 år.
 • Mötet valde Mats Hägg som sekreterare under en tid av en tid av 2 år.
 • Mötet valde Albin Malmborn som kassör under en tid av en tid av1år.
 • Mötet valde Linda Larsson och Erik Richardsson som ledamöter för en tid av 2 år.
 • Will Krause och Andrew Lane har ett år kvar av mandatttiden.
 • Mötet valde Boris Polimac som suppleant för en tid av 1 år.
 • Mötet valde Johan Vallin och Christian Nydahl som revisorer och Anders Wennow och Linnea Flyman som revisorssuppleanter för en tid av 1 år. Mötet valde Marcus Fjelner, Kay Lindberg och Jacob Hartman som ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år – med Marcus Fjelner som sammankallande.

Förslag väcktes under mötet om att klubbens medlemmar ska aktivt verka för att engagera sponsorer till vår verksamhet. Mötet biföll förslaget. Styrelsen ska sprida denna information inom klubben. Mötet gav sitt gillande till att även använda sociala medier i sponsorarbetet – dock med tät kontakt och information till styrelsen.

Sammanställning av valen:

 • Ordförande: Jill Lundström
 • Sekreterare: Mats Hägg
 • Kassör: Albin Malmborn
 • Ledamöter:
 • Linda Larsson
 • Erik Richardson
 • William Krause (1 år kvar)
 • Andrew Lane (1 år kvar)

Suppleant:

 • Boris Polimac

Revisorer:

 • Johan Vallin
 • Christian Nydahl

Revisorsuppleanter:

 • Anders Wennow
 • Linnea Flyman
 • Valberedning:
 • Marcus Fjelner (sammankallande)
 • Cay Lindberg
 • Jakob Hartman

Leave a comment

Sign Up Now

Become a member of our online community and get the latest news and keep up to date with the upcoming matches or events faster!

[mc4wp_form id="838"]