Träning under COVID-19-pandemin

English Below

Kära medlemmar,

I den rådande situationen med Covid-19 viruset har vi i Malmö Rugby Club beslutat, i samråd med tränare att vi påbörjar träningen utomhus tidigare än planerat. Vi följer riksidrottsförbundet (RF) i deras rekommendation att bedriva verksamhet men på ett annat sätt, anpassat efter rådande situation. Vi uppmanar våra medlemmar att fortsätta motionera på olika sätt och vi tycker att det är viktigt ur ett holistiskt perspektiv att våra medlemmar får förutsättningarna att bibehålla de goda hälsoeffekter som finns med träning. Vi hoppas kunna bibehålla rörelseglädje, kamratskap och klubbkänsla även i dessa svåra tider. Spelare som befunnit sig utomlands i något av Folkhälsomyndighetens (FHM) namngivna områden, skall ej deltaga i klubbens verksamhet på 14 dagar från hemkomst, oavsett symptom eller ej då det visar sig att man kan bära på viruset utan att själv uppvisa symptom.

I vår planering följer vi de nuvarande rekommendationerna från World Rugby (WR), Rugby Europé (RE), Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Rugbyförbundet (SRF), Folkhälsomyndigheten (FHM), Smittskyddsinstitutet (SSI) samt regeringsbeslut.

NULÄGE: Ingen gemensam träning fram till 29e Mars för ungdomar, seniorer har löpning eller dylikt.

 • SRF beslut att ställa in alla landslagssamlingar, läger, utbildningar m.m. Fram till sista april.
 • RE beslut att ställa in allt internationellt spel till 15e April, uppmuntrar till anpassad träning.
 • WR beslut att ställa in internationellt spel till 15 april, längre i utsatta områden.
 • RF uppmuntrar till anpassad träning, utifrån sociala och hälsofrämjande effekter, speciellt framhålls barn och ungdomsidrott som viktigt då skolor m.m gått över till distansundervisning.
 • Regeringsbeslut: förbud mot att fler än 500 personer samlas.
 • FHM rekommendationer om social distansiering.
 • SRF årsmöte: inga matcher innan 1/5.
 • Sommar-OS senareläggs ett år.
 • Många skolor går över till distansundervisning.
 • Direktiv/rekommendationer ändras nästintill dagligen

 Vi har olika planer i beredskap, men likt allt annat just nu så kan dessa planer komma och ändras, och vi hoppas att det finns stor förståelse för att rådande situation påverkar klubben både socialt och ekonomiskt.

PLAN A: 30 Mars – 15 april (kan komma att förlängas och ändras):

Träningen börjar den 30e Mars, och varje lag samlas UTANFÖR klubbhuset. Tänk på att hålla en armlängds avstånd, samt att ej deltaga i träningar vid minsta sjukdomskänsla. Detta innebär att sjuka spelare, föräldrar eller dylikt som kanske vanligtvis tittar på träningen när de inte deltar, STANNAR HEMMA. Plan A följer de nuvarande rekommendationerna från World Rugby (WR), Rugby Europé (RE), Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Rugbyförbundet (SRF), Folkhälsomyndigheten (FHM), Smittskyddsinstitutet (SSI) samt regeringsbeslut.

Vidare finns ett antal riktlinjer för att deltaga i verksamheten:

 1. Inga sjukdomssymptom
 2. Inte vistats utomlands i någon av FHMs namngivna områden under de senaste 14 dygnen.
 3. Tvätta händerna innan och efter träningen.
 4. Ta ej i hand med varandra.
 5. Inga ”1-2-3-MRC” avslutningar kommer göras.
 6. Ingen form av full-kontakt är ok.
 7. Inga lyft, klungor, rucks eller dylikt.

Dear Members,

In the current situation with the COVID-19 virus, the board and coaches of Malmö Rugby Club’have decided that we start training outdoors earlier than planned. We will follow the National Sports Federation (RF) in their recommendation to conduct business, but in a different way, adapted to the current situation. We encourage our members to continue exercising in different ways and we think it is important from a holistic perspective that our members are given the conditions to maintain the good health effects that exist with exercise. We hope to maintain the joy of movement, friendship and club feeling even in these difficult times. Players who have been abroad in any of the areas named by the Public Health Authority (FHM) cannot participate in the club’s activities for 14 days from the date of their return

home, irrespective of whether or not they have any of the symptoms of COVID-19 infection, as it has be shown that they can carry the virus without showing any symptoms themselves.

In our planning, we follow the current recommendations of World Rugby (WR), Rugby Europe (RE), the Swedish Sports Federation (RF), the Swedish Rugby Association (SRF), the Public Health Agency (FHM), the Infectious Diseases Institute (SSI) and government decisions.

CURRENT STATUS: No joint training until March 29 for young people, seniors have running or other outdoor trainings.

 • SRF decided to cancel all national team collections, camps, education etc. until the end of April.
 • RE’s decision to suspend all international games until April 15, encourages customized training.
 • WR decided to suspend international play until April 15, longer in vulnerable areas.
 • RF encourages tailored training, based on social and health promotion effects, especially emphasizing children and youth sports as important when schools, etc., switched to distance education.
 • Government decision: ban on gathering more than 500 people.
 • FHM recommendations on social distancing.
 • SRF Annual Meeting: no matches before 1st. May.
 • Many schools switch to distance education.
 • Directives / recommendations are changed almost daily

We have different plans in place, but like everything else right now, these plans may change, and we hope there is a great understanding that the current situation affects the club both socially and financially.

PLAN A: March 30 – April 15 (may be extended and changed):Training begins March 30, and each team gathers OUTSIDE the clubhouse. Remember to keep an arm’s length distance, and not to participate in workouts if you feel ill in any way. This means that sick players, parents or the like who may usually watch the training when they are not participating, should STAY HOME. Plan A follows the current recommendations of World Rugby (WR), Rugby Europe (RE), the Swedish Sports Federation (RF), the Swedish Rugby Association (SRF), the Public Health Authority (FHM), the Swedish Institute for Infectious Diseases (SSI) and government decisions.

Furthermore, there are a number of guidelines for participating in the club activities:

 1. No disease symptoms
 2. Did not stay abroad in any of FHM’s named areas for the past 14 days.
 3. Wash your hands before and after training.
 4. Do not shake-hands with each other.
 5. No “1-2-3-MRC” end-of-session celebration will be made.
 6. No form of full contact is approved of the board.
 7. No lifts, clusters, rucks or the like.

Leave a comment